Sign In

  1. forgot password?
Don't have an account?
Register now!

Reset Password

Instructions on how to reset your password will be emailed to you:

I CAN WE CAN: Tiếng Việt

I CAN WE CAN là chương trình hội hoạ được tổ chức bởi A Window Between Worlds nhằm tạo thêm sức mạnh, liên kết và mở rộng đến với mỗi thành viên. Và đoàn kết mọi người lại để chấm dứt nạn bạo hành trong gia đình và tấn công tình dục. Chương trình hội hoạ này mời mọi người cùng tạo một bức tranh để ủng hộ tinh thần và hoạt động chấm dứt nạn bạo hành. Mục tiêu của chúng tôi là dùng tranh vẽ để mang đến một sự gần gũi và chia sẻ trách nhiệm với câu nói "Chúng tôi có thể" để tạo nên một tương lại không còn bạo lực.

Nếu bạn cần biết thêm thông tin về bạo hành trong gia đình và tấn công tình dục, xin vui lòng liên lạc đường dây nói, 24 giờ, của CPAF tại 1-800-339-3940. Mọi dịch vụ của họ là miễn phí và mọi thông tin của quý vị đều được bảo mật.

Xem tất cả những tranh vẽ về I CAN WE CAN của CPAF tại đây.

Nhấn vào đây để tải xuống áp phích của I CAN WE CAN.


Join us to help end domestic and sexual violence. Together WE CAN!


Your information will only be used by A Window Between Worlds and will not be shared.

Thank you for joining I CAN WE CAN.

Click here to learn more.