Sign In

  1. forgot password?
Don't have an account?
Register now!

Reset Password

Instructions on how to reset your password will be emailed to you:

I CAN WE CAN: ภาษาไทย

I CAN WE CAN เป็นโครงการศิลปะที่เกิดขึ้นโดย A Window Between Worlds เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และระดมพลังชุมชนในการยุติความรุนแรงในครอบครัวและการถูกทำร้ายทางเพศ โครงการศิลปะนี้ได้ถูกสานต่อมาเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนใช้งานศิลปะเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่จะช่วยยุติความรุนแรง วิสัยทัศน์ของเราคือโลกที่ใช้ศิลปะในการเชื่อมต่อให้ทุกคนในสังคมมีความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อที่จะบอกว่าพวกเราทุกคนสามารถสร้างอนาคตที่ปราศจากความรุนแรง 

ถ้าคุณต้องการข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหรือการถูกทำร้ายทางเพศ กรุณาโทรสายด่วน 24 ชั่วโมง 1-800-339-3940 บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

ดูงานศิลปะ I CAN WE CAN ทั้งหมดของ CPAF ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ I CAN WE CAN ได้ที่นี่


Join us to help end domestic and sexual violence. Together WE CAN!


Your information will only be used by A Window Between Worlds and will not be shared.

Thank you for joining I CAN WE CAN.

Click here to learn more.